தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் 36ஆம் ஆண்டுத் தொடக்க விழா